JAVA简单工厂模式

简单工厂模式 SimpleFactory,又称 静态工厂方法模式(StaticFactory Method);

 • 优点:工厂类是整个模式的关键.包含了必要的逻辑判断,根据外界给定的信息,决定究竟应该创建哪个具体类的对象.通过使用工厂类,外界可以从直接创建具体产品对象的尴尬局面摆脱出来,仅仅需要负责“消费”对象就可以了。而不必管这些对象究竟如何创建及如何组织的.明确了各自的职责和权利,有利于整个软件体系结构的优化。

 • 缺点:由于工厂类集中了所有实例的创建逻辑,违反了高内聚责任分配原则,将全部创建逻辑集中到了一个工厂类中;它所能创建的类只能是事先考虑到的,如果需要添加新的类,则就需要改变工厂类了。当系统中的具体产品类不断增多时候,可能会出现要求工厂类根据不同条件创建不同实例的需求.这种对条件的判断和对具体产品类型的判断交错在一起,很难避免模块功能的蔓延,对系统的维护和扩展非常不利;这些缺点在工厂方法模式中得到了一定的克服。

 • 适用场景:
  1. 工厂类负责创建的对象比较少
  2. 客户只知道传入工厂类的阐述,对于如何创建对象(逻辑)并不关心
  3. 由于简单工厂模式容易违反高内聚责任分配原则,因此一般只在很简单的情况下应用

(文章参考)

简单工厂模式包含:抽象产品角色、具体产品角色、工厂角色类(有的文章称之为“上帝类”);下面code包含一个抽象产品类ICar、三个具体产品角色类(奔驰Benz、法拉利Ferrari和捷豹Jaguar)、一个工厂角色类 SimpleFactory 和测试类SimpleFatoryTest.

ICar.java (抽象产品角色接口)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:36:19 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*抽象产品角色接口:汽车Car*/ 
public interface ICar { 

  /* 汽车启动 */ 
  public void run(); 

  /* 汽车停止 */ 
  public void stop(); 
} 

Benz.java (具体产品角色类)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:38:08 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*具体产品角色类:汽车-奔驰Benz*/ 
public class Benz implements ICar { 

  @Override 
  public void run() { 
    System.out.println("奔驰启动"); 
  } 

  @Override 
  public void stop() { 
    System.out.println("奔驰停止"); 
  } 
} 

Ferrari.java (具体产品角色类)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:40:18 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*具体产品角色类:汽车-法拉利Ferrari*/ 
public class Ferrari implements ICar { 

  @Override 
  public void run() { 
    System.out.println("法拉利启动"); 
  } 

  @Override 
  public void stop() { 
    System.out.println("法拉利停止"); 
  } 
} 

Jaguar.java (具体产品角色类)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:42:21 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*具体产品角色类:汽车-捷豹-Jaguar*/ 
public class Jaguar implements ICar { 

  @Override 
  public void run() { 
    System.out.println("捷豹启动"); 
  } 

  @Override 
  public void stop() { 
    System.out.println("捷豹停止"); 
  } 
} 

SimpleFactory.java (工厂角色类)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:29:02 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*工厂角色类*/ 
public class SimpleFactory { 

  /* 工厂方法,返回类型为抽象的产品角色 */ 
  public static ICar driveCar(String carType) { 

    /* equalsIgnoreCase() 忽略carType大小写 */ 
    if ("Benz".equalsIgnoreCase(carType)) { 
      return new Benz(); 
    } else if ("Ferrari".equalsIgnoreCase(carType)) { 
      return new Ferrari(); 
    } else if ("Jaguar".equalsIgnoreCase(carType)) { 
      return new Jaguar(); 
    } else { 
      throw new RuntimeException("没有该汽车类型"); 
    } 
  } 
} 

SimpleFactoryTest.java (测试类)

/** 
 * @author effine 
 * @date 2013年9月10日 上午9:48:32 
 */ 

package org.effine.simpleFactory; 

/*测试简单工厂方法类*/ 
public class SimpleFactoryTest { 
  public static void main(String[] args) { 

    // ICar car = SimpleFactory.driveCar("Benz"); 
    // ICar car = SimpleFactory.driveCar("Ferrari"); 
    ICar car = SimpleFactory.driveCar("Jaguar"); 

    car.run(); 
    car.stop(); 
  } 
}